မေလးရွားရွိ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ေဗြႏွိပ္ရန္ မလိုေသးပါ

>> Tuesday, August 23, 2011

မေလးရွားရွိ UNHCR အေထာက္အထားစာရြက္/ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအားလံုးသို႔....

UNHCR မွ ေၾကျငာခ်က္ ထပ္မံထြက္ေပၚမလာေသးခင္ အခ်ိန္အထိ 6P registration ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လက္ေဗြႏွိပ္ရန္ကိစၥအတြက္ the Putrajaya Immigration center လ၀က႐ံုးသို႔ မသြားၾကပါရန္ UNHCR-Malaysia ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ UNHCR သည္ မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ အေရးေပၚေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ျပီး ဒုကၡသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို UNHCR မွ ထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

UNHCR Malaysia

To all UNHCR document holders in Malaysia: Please DO NOT go to the Putrajaya Immigration center for 6P registration, until further notification from UNHCR. UNHCR is currently in discussions with the Malaysian Government on this and we will provide you with information on what you need to do, as soon as we can.

Ref: UNHCR-Malaysia's Facebook

0 comments:

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP