ျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚပါသည္

>> Wednesday, October 9, 2013

ျမန္မာဆိုတာ…
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြေပါလာသေလာက္
ေျမေစ်းနဲ႔ အိမ္ငွားခေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
ကားေတြေပါလာသေလာက္
တကၠစီနဲ႔ ဘက္စ္ကားခေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
ဖုန္း SIM ကဒ္ေတြ ေပါလာသေလာက္
SIM ကဒ္ေစ်းနဲ႔ ေခၚဆိုခေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြေပါသေလာက္
ဓာတ္ဆီနဲ႔ ဂက္စ္ေစ်းေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
အလုပ္အကိုင္ေတြေပါသေလာက္
ဖူလံုမႈေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
ဘြဲ႕ရေတြေပါသေလာက္
ပညာတတ္ေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
သီအိုရီနဲ႔ စီမံကိန္းေတြေပါသေလာက္
အလုပ္ျဖစ္မႈေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
အခြင့္အေရးသမားေတြေပါသေလာက္
လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလံုးေတြေပါသေလာက္
ယံုၾကည္မႈေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
တ႐ုတ္ ကုလားေတြေပါသေလာက္
ျမန္မာျပည္ေပါက္ေတြ ေခ်ာင္ေရာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
တမတ္သားေတြ ေပါသေလာက္
က်ပ္ျပည့္သူေတြ ရွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံ။

ျမန္မာဆိုတာ
၀န္ၾကီးေတြေပါသေလာက္
၀န္ၾကီးေတြရဲ႕၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြနဲ႔ နာလန္မထူႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံ။

ေမာင္ပါလ
၉.၁၀.၂၀၁၃

0 comments:

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP